Följ

Kundregisterbeskrivning

Kombination av registerbeskrivning och informationsdokument
Personuppgiftslagen (523/1999) 10 § och 24 §

Registeransvarig

Stockmann Oyj Abp
FO-nummer 0114162-2
Postadress:
Alexandersgatan 52 B
00100 Helsingfors
Telefon: +358 (0) 9 1211
E-post: asiakaspalvelu@stockmann.com

Handläggare av registerärenden

Utvecklingskoordinator Maija Tyvijärvi

Registrets namn

Stockmanns stamkundsregister

Ändamålet med behandlingen av personuppgifter

Personuppgifter behandlas i samband med beställningar, kreditgivning, fakturering, indrivning, kundkontakter- och övriga ärenden, kundenkäter, utveckling av tjänster, rapportering, marknadsföring och andra åtgärder som hänför sig till kundförhållandet. Uppgifter om inköp och övriga ärenden som antecknats i registret kan användas också för profilering och riktad kundkommunikation för att anpassa erbjudanden, förmåner och andra marknadsföringsåtgärder så att de intresserar den registrerade. Personuppgifter behandlas dessutom i samband med utskick av nyhetsbrev samt då den registrerade deltar i tävlingar och utlottningar eller andra marknadsföringskampanjer.

Registrets informationsinnehåll

Information om kunden
Kundens för- och efternamn, stamkundsnummer hos Stockmann, adressuppgifter, alternativa leverensadresser, telefonnummer, e-postadress, födelsedatum eller personbeteckning, kön, modersmål, användarnamn och lösenord i nätbutiken.

Information om angelägenheter
Uppgifter om inköp och övriga ärenden i olika kanaler, information om stamkundsnivån och poängsaldo, samt information om olika grupperingar, deltagande i Stockmann Gängets verksamhet, uppgifter om produktvärdering, deltagande i marknadsföringskampanjer (t.ex. utlottningar), användning av förmåner och information om beställning av nyhetsbrev.

Information gällande mobilapplikationen
Uppgifter om registrering av Stockmanns mobilapplikation, uppgifter om funktioner i mobilapplikationen, som t.ex. läge (då kunden rör sig i varuhuset) och information som kunden har överlämnat i samband med reservering av kundbetjäning (t.ex. ett fotografi).

Information gällande våra samarbetspartners
Information om stamkundskortets kreditegenskaper, uppgifter om registrering i Stockmanns och Finnair Abp:s samarbetsprogram, samt kundens poängsaldo som kunden samlat på sig i samarbetsprogrammet och vad poängen använts till.

Information om marknadsföringssamtycken och -förbud

Regelmässiga informationskällor

Uppgifter som kunden överlämnat, information om kundens inköp och andra angelägenheter som är registrerade i Stockmann-koncernens informationssystem och elektroniska tjänster, medräknat Stockmanns mobilapplikation, företag och myndigheter som behandlar kundens uppgifter, som t.ex. Befolkningsregistreringscentralen och Suomen Asiakastieto Oy:s kreditinformationsregister, Finnair Plus-stamkundsregistrets kunder som deltagit via Stockmanns och Finnair Oyj samarbetsprogram.

Regelmässigt utlämnande av uppgifter och översändning av uppgifter utanför EU eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet

Uppgifterna i kundregistret utlämnas inte utanför Stockmannkoncernen utom ifall utlämnandet grundar sig på lagstadgad skyldighet eller i samband med indrivningsärenden samt på nedan nämnda sätt för de kunder som registrerat sitt stamkundskort i Stockmanns och Finnair Abp:s samarbetsprogram. Personuppgifter översänds inte utanför EU eller EES ifall det inte är nödvändigt för att utföra den tekniska behandlingen av uppgifterna.
För de kunder som anmält sig till Stockmanns och Finnair Abp:s samarbetsprogram överlåter Stockmann till Finnair uppgifter om kundens stamkundsnivå, poängsumman och det saldo som ligger till grund för beräkningen av poängsumman. För Stockmann MasterCard-kunder överlåter Stockmann stamkundsnumret och information om stamkundsinköp till Nordea-koncernen.

Principerna för skydd av registret

Kundregistret förvaras elektroniskt. Registret är på ett ändamålsenligt sätt skyddat mot utomstående med brandvägg och andra tekniska skyddsmetoder. Endast namngivna personer har rätt att använda och uppdatera uppgifterna i registret. Användarna är bundna av tystnadsplikt.

Rätt till insyn och rättelse samt förbudsrätt

Kunden har rätt att kontrollera vilka uppgifter om honom eller henne som antecknats i registret. En begäran om insyn bör undertecknas och skickas skriftligen till den person som handlägger den registeransvariges registerärenden.
Begäran om insyn kan också framställas personligen på adressen ovan eller vid Stockmanns stamkundstjänst i varuhusen i Finland. Vid personligt framställande av begäran om insyn bör identitetsbevis uppvisas.

Stockmann besvarar begäran om insyn skriftligt.

Ifall av fel i den registrerades uppgifter kan den registrerade framföra en begäran om rättelse av felet till den registeransvarige.

Kunden har rätt att förbjuda användning av registeruppgifterna för direktmarknadsföring eller för marknads- och opinionsundersökningar genom att meddela den registeransvarige om förbudet. Kunder som registrerat sig i nätbutiken Stockmann.com kan ställa förbuden också i nätbutiken.